SOLENERGI
Forma framsteg

Målsättningen för PNE AG är att fortsätta att framgångsrikt främja energiomställningen genom utbyggnad av förnybar energi.

Det är särskilt viktigt för oss att utvecklingen av solprojekt är transparenta och bygger på största möjliga samförstånd med lokala intressenter. Därför prioriterar vi ett nära samarbete med kommuner och privata markägare.

Varje dag arbetar vi med stor passion för att komma närmare vårt mål, en vision om en hundraprocentig energiförsörjning från förnybar energi. För ren, hållbar energiproduktion - nu och i framtiden.

PNE - EN PÅLITLIG PARTNER
Tjänster och fördelar

I all vår internationella verksamhet lägger vi stor vikt vid att vara lokalt närvarande och kompetenta i varje enskilt fall.

I projektplaneringen av solkraftverk fokuserar vi på platser med hög potential, för att utveckla framgångsrika projekt på greenfield-platser - och alltid i samarbete med lokala experter, partners och intressenter. Platsutvärdering, markförvärv, projektutveckling och nyckelfärdigt byggande av solkraftverk är några av våra kärnkompetenser som vi alltid strävar efter att uppnå högsta kvalitet för.

Från projektplanering till demontering och återställning har du genom oss en pålitlig, kompetent och långsiktig partner. Under hela driftsfasen strävar vi efter att maximera avkastningen under livscykeln från våra solkraftverk för att uppnå bästa möjliga resultat tillsammans med dig.

LOKALT MERVÄRDE AV VÅRT ENGAGEMANG

På PNE ser vi lokalbefolkningens deltagande som nyckeln till framgång och vi respekterar och värdesätter deras kunskap och engagemang. Projektdeltagandet genomförs av oss genom olika individuella koncept och på alla nivåer. Vi försöker alltid involvera lokala företag - oavsett om det gäller byggnation eller mindre tjänster - för att också generera lokala inkomster i regionen. Närboende kan i många fall också delta i specifika koncept som är anpassade för lokalsamhället. När allt kommer omkring är det framför allt lokalsamhällena som bör gynnas av energiomställningen.

SOLIGA UTSIKTER
Vilka platser är lämpliga?

I princip kan många solplatser övervägas. Men viktiga aspekter är solinstrålning, typ av mark och nätanslutningsmöjligheter.

Grunden för ett projekt är att det planeras i nära samarbete med markägarna, kommunen och länet.

Vi letar aktivt efter områden som redan påverkas av infrastruktur som motorvägar och järnvägar, samt områden med låg skogs- och jordbruksproduktivitet.

FÖRDELAR FÖR MARKÄGARE OCH FASTIGHETSÄGARE

Hos oss har du en pålitlig och äkta partner vid din sida för driften av ett solkraftverk på din mark. Som ägare har du nytta av ett fast hyresavtal som kan sträcka sig upp mot 40 år och du behöver inte oroa dig för tillstånd och projektplanering eller drift och underhåll av projektet.

DUBBELT BRA FÖR NATUREN
Solkraftverk och biologisk mångfald

Utbyggnaden av förnybar energi, och i synnerhet installationen av solkraftverk på öppna ytor, hjälper miljön på två sätt: Vi genererar hållbar energi och minskar vårt koldioxidavtryck och vårt beroende av fossila bränslen - och vi ökar den biologiska mångfalden genom att skapa nya livsmiljöer för insekter, fåglar och andra djur.

Under solkraftverkets driftstid kan marken i området återhämta sig från den intensiva jordbruksanvändningen under de senaste decennierna. Det sker ingen artificiell tillsats av näringsämnen eller bekämpningsmedel. På samma sätt avbryts all nitrattillförsel till grundvattnet genom flytande gödsel och andra gödningsmedel under denna period.

På detta sätt elimineras betydande mängder förorenande ämnen i mark och grundvatten helt, vilket gör att vitalt markliv kan återhämta sig och återetablera sig, och den biologiska mångfalden hos små djur eller sällsynta växter ökar avsevärt.

Frånvaron av bekämpningsmedel skyddar också insekter och vilda bin från förgiftning. Således ger vilda örter och blommor på platsen för solkraftverket alltid ett tillräckligt utbud av mat under flygsäsongen.

Den resulterande naturliga återpopulationen av insekter och vilda bin är ett stort plus, särskilt för den omgivande flora och fauna, eftersom de också flyger till området runt solinstallationen och har en positiv effekt på det lokala ekosystemet. Dessutom kan det inhägnade området ge biodlare en säker plats för sina bikolonier.

ENERGIOMSTÄLLNINGEN BÖRJAR MED MÄNNISKORNA
Hör av dig till oss redan idag!

Solceller är en av de viktigaste drivkrafterna för energiomställningen. Varje individ, i varje lokalsamhälle och varje kommun som stöder ett solkraftverk bidrar i hög grad till energiomställningen och vårt gemensamma globala mål om klimatneutralitet.

Har du en möjlig solplats i åtanke? Vi analyserar gärna potentialen och tar ett förutsättningslöst samtal om hur vi på bästa sätt kan samarbeta. Hör av dig till oss redan idag!

Din kontaktperson är vårt team på kontoret i Göteborg. Du kan nå oss på sweden(at)pne-ag.com eller på telefon +46 70 237 88 28.